Lìwèijì 25:33

33 Ruò shì yī gè Lìwèi rén bú jiàng suǒ maì de fángwū shú huí , shì zaì suǒ de wéi yè de chéng neì , dào le xǐ nián jiù yào chū mǎi zhǔ de shǒu , yīnwei Lìwèi rén chéngyì de fángwū shì tāmen zaì Yǐsèliè rén zhōng de chǎnyè .