11 Yuē yē duì bàoxìn de rén shuō , nǐ jì kànjian tā , wèishénme bú jiāng tā dá sǐ luō zaì dì shàng ne . nǐ ruò dá sǐ tā , wǒ jiù shǎng nǐ shí Shĕkèlè yínzi , yī tiaó daìzi .