7 Nǐ dàng jìniàn bú wáng , nǐ zaì kuàngyĕ zĕnyàng rĕ Yēhéhuá nǐ shén fānù . zì cóng nǐ chū le Āijí dì de nà rì , zhídào nǐmen lái dào zhè dìfang , nǐmen shícháng beìnì Yēhéhuá .