10 Yóudà rén shuō , nǐmen wèihé shàng lái gōngjī wǒmen ne . tāmen shuō , wǒmen shàng lái shì yào kúnbǎng Cānsūn . tā xiàng wǒmen zĕnyàng xíng , wǒmen yĕ yào xiàng tā zĕnyàng xíng .