7 Nàshí tā bì yáng shēng shuō , wǒ bú zuò yīzhì nǐmen de rén . yīn wǒ jiā zhōng méiyǒu liángshi , yĕ méiyǒu yīfu . nǐmen bùkĕ lì wǒ zuò bǎixìng de guān zhǎng .