10 Yēhéhuá shǐ tāmen zaì Yǐsèliè rén miànqián kuì luàn . Yuēshūyà zaì Jībiàn dàdà dì shā baì tāmen , zhuīgǎn tāmen , zaì Bǎihélún de shàng pō lù jī shā tāmen , zhídào Yàxījiā hé Mǎjīdà .