YuēShūyàjì 10:12

12 Dàng Yēhéhuá jiāng Yàmólìrén jiāofù Yǐsèliè rén de rìzi , Yuēshūyà jiù dǎogào Yēhéhuá , zaì Yǐsèliè rén yǎnqián shuō , rìtou a , nǐ yào tíng zaì Jībiàn . yuèliang a , nǐ yào zhǐ zaì Yàyǎlún gǔ .