1 Chronicles 6:8

8 Achituv fathered Tzadok, Tzadok fathered Achima'atz,