8 Achituv fathered Tzadok, Tzadok fathered Achima'atz,