4 Yēhéhuá rúcǐ shuō , Yóudà rén sān pān sì cì de fàn zuì , wǒ bì bù miǎn qù tāmende xíngfá . yīnwei tāmen yànqì Yēhéhuá de xùn huì , bù zūnshǒu tāde lǜ lì . tāmen lièzǔ suǒ suícóng xūjiǎ de ǒuxiàng , shǐ tāmen zǒu mí le .