1 Nǐmen zhù Sāmǎlìyà shān rú Bāshān mǔ niú de a , dāng tīng wǒde huà , nǐmen qīfu pín Hán de , yē suì qióngfá de , duì jiā zhǔ shuō , ná jiǔ lái , wǒmen hē ba .