14 Wǒ bì shǐ wǒ mín Yǐsèliè beìlǔ de guī huí , tāmen bì zhòng xiū huāng feì de chéngyì jūzhù , zāizhòng pútaóyuán , hē qízhōng suǒ chū de jiǔ ; xiūzào guǒ mù yuán , chī qízhōng de guǒzi .