39 Tāmen yòng Āijí daì chūlai de shēng miàn kǎo chéng wú jiào bǐng . zhè shēng miàn yuán méiyǒu fāqǐ , yīnwei tāmen beì cuībī líkāi Āijí , bùnéng dān yán , yĕ méiyǒu wèi zìjǐ yùbeì shénme shíwù .