Chūāijíjì 13:13

13 Fán tóushēng de lü , nǐ yào yòng yánggāo daì shú , ruò bù daì shú , jiù yào dá zhé tā de jǐngxiàng . fán nǐ érzi zhōng tóushēng de dōu yào shú chūlai .