17 Wǒ yào shǐ Āijí rén de xīn gāng yìng , tāmen jiù gēn zhe xià qù . wǒ yào zaì fǎlǎo hé tāde quán jūn , chēliàng , mǎ bīng shàng de róngyào .