Chūāijíjì 15:1

1 Nàshí , Móxī hé Yǐsèliè rén xiàng Yēhéhuá chàng gē shuō , wǒ yào xiàng Yēhéhuá gē chàng , yīn tā dàdà zhànshèng , jiàng mǎ hé qí mǎ de tóu zaì hǎi zhōng .