Chūāijíjì 21:22

22 Rén ruò bǐcǐ zhēngdòu , shānghaì yǒu yùn de fùrén , shènzhì zhuì tāi , suíhòu què wú bié haì , nà shānghaì tāde , zǒng yào àn fùrén de zhàngfu suǒ yào de , zhào shĕnpàn guān suǒ duàn de , shòu fá .