27 Yīn tā zhǐyǒu zhè yī jiàn dàng gaì tóu , shì tā gaì shēn de yīfu ,ruò shì méiyǒu , tā ná shénme shuìjiào ne , tā āi qiú wǒ , wǒ jiù yīngyún , yīnwei wǒ shì yǒu ēnhuì de .