Chūāijíjì 23:23

23 Wǒde shǐzhĕ yào zaì nǐ qiánmian xíng , lǐng nǐ dào Yàmólìrén , Hèrén , Bǐlìxǐrén , Jiānán rén , Xīwèirén , Yēbùsīrén nàli qù , wǒ bì jiàng tāmen jiǎnchú .