Chūāijíjì 29:25

25 Yào cóng tāmen shǒu zhōng jiē guò lái , shāo zaì Yēhéhuá miànqián tán shàng de Fánjì shàng , shì xiàn gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì .