Chūāijíjì 3:13

13 Móxī duì shén shuō , wǒ dào Yǐsèliè rén nàli , duì tāmen shuō , nǐmen zǔzong de shén dǎfa wǒ dào nǐmen zhèlǐ lái . tāmen ruò wèn wǒ shuō , tā jiào shénme míngzi , wǒ yào duì tāmen shuō shénme ne .