Chūāijíjì 3:14

14 Shén duì Móxī shuō , wǒ shì zì yǒu yǒng yǒude . yòu shuō , nǐ yào duì Yǐsèliè rén zhèyàng shuō , nà zì yǒude dǎfa wǒ dào nǐmen zhèlǐ lái .