Chūāijíjì 33:3

3 Lǐng nǐ dào nà liú nǎi yǔ mì zhī dì . wǒ zìjǐ bú tóng nǐmen shàng qù , yīnwei nǐmen shì yìng zhe jǐngxiàng de bǎixìng , kǒngpà wǒ zaì lù shàng bǎ nǐmen mièjué .