Chūāijíjì 36:29

29 Bǎn de xià bàn jié shì shuāng de , shàng bàn jié shì zhĕng de , zhídào dì yī gè huánzi , zaì zhàngmù de liǎng gè guǎijiǎo shàng dōu shì zhèyàng zuò .