Chūāijíjì 36:8

8 Tāmen zhōngjiān , fán xīnli yǒu zhìhuì zuò gōng de , yòng shí fú mànzǐ zuò zhàngmù . zhè mànzǐ shì Bǐsāliè yòng niǎn de xì má Hélán sè , zǐse , zhūhóngsē xiàn zhìzào de , bìng yòng qiǎo jiàng de shǒngōng xiù shàng Jīlùbǎi .