6 Móxī chuán méng , tāmen jiù zaì quán yíng zhōng xuāngào shuō , wúlùn nánnǚ , bú bì zaì wéi shèng suǒ ná shénme lǐwù lái . zhèyàng cái lán zhù bǎixìng bú zaì ná lǐwù lái .