Chūāijíjì 37:27

27 Zuò liǎng gè jīn huán , ān zaì yázi bian yǐxià , zaì tán de liǎng páng , liǎng gēn héng chēng shàng , zuòwéi chuān gàng de yòng chǔ , yǐbiàn tái tán .