10 Móxī duì Yēhéhuá shuō , Zhǔ a , wǒ sù rì bù shì néng yán de rén , jiù shì cóng nǐ duì púrén shuōhuà yǐhòu , yĕ shì zhèyàng . wǒ bĕn shì zhuō kǒu bèn shé de .