9 Zhè liǎng gè shénjī ruò dōu bú xìn , yĕ bú tīng nǐde huà , nǐ jiù cóng hé lǐ qǔ xiē shuǐ , dǎo zaì hàndì shàng , nǐ cóng hé lǐ qǔ de shuǐ bì zaì hàndì shàng biàn zuò xuè .