Chūāijíjì 4:5

5 Rúcǐ hǎo jiào tāmen xìn Yēhéhuá tāmen zǔzong de shén , jiù shì Yàbólāhǎn de shén , Yǐsā de shén , Yǎgè de shén , shì xiàng nǐ xiǎnxiàn le .