Chūāijíjì 4:6

6 Yēhéhuá yòu duì tā shuō , bǎ shǒu fàng zaì huái lǐ . tā jiù bǎ shǒu fàng zaì huái lǐ , jízhì chōu chūlai , búliào , shǒu zhǎng le dàmáfēng , yǒu xuĕ nàyàng bái .