Chūāijíjì 40:15

15 Zĕnyàng gào tāmende fùqin , yĕ yào zhàoyàng gào tāmen , shǐ tāmen gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn . tāmen shì shìdaì daì fán shòu gào de , jiù yǒngyuǎn dàng jìsī de zhírèn .