Chūāijíjì 40:38

38 Rìjiān , Yēhéhuá de yúncai shì zaì zhàngmù yǐshàng . yèjiān , yún zhōng yǒu huǒ , zaì Yǐsèliè quán jia de yǎnqián , zaì tāmen suǒ xíng de lù shàng , dōu shì zhèyàng .