Chūāijíjì 9:1

1 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , nǐ jìn qù jiàn fǎlǎo , duì tā shuō , Yēhéhuá Xībólái rén de shén zhèyàng shuō , róng wǒde bǎixìng qù , hǎo shìfèng wǒ .