Chūāijíjì 9:3

3 Yēhéhuá de shǒu jiā zaì nǐ tiánjiān de shēngchù shàng , jiù shì zaì mǎ , lü , luòtuo , niú qún , yáng qún shàng , bì yǒu chóngchóng de wēnyì .