Chūāijíjì 9:13

13 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ qīngzǎo qǐlai , zhàn zaì fǎlǎo miànqián , duì tā shuō , Yēhéhuá Xībólái rén de shén zhèyàng shuō , róng wǒde bǎixìng qù , hǎo shìfèng wǒ .