Chūāijíjì 9:18

18 Dào míngtiān yuē zaì zhè shíhou , wǒ bì jiào zhòng dà de bīngbaó jiàng xià , zì cóng Āijí kāi guó yǐlái , méiyǒu zhèyàng de bīngbaó .