Chuàngshìjì 30:32

32 Jīntiān wǒ yào zǒu biàn nǐde yáng qún , bǎ miányáng zhōng fán yǒu diǎn de , yǒu bān de , hé hēisè de , bìng shānyáng zhōng fán yǒu bān de , yǒu diǎn de , dōu tiǎo chūlai . jiānglái zhè yī dĕng de jiù suàn wǒde gōngjià .