35 Hùshān sǐ le , Bǐdá de érzi Hādá jiēxù tā zuò wáng . zhè Hādá jiù shì zaì Móyē dì shā baì Mǐdiàn rén de , tāde jīngchéng míng jiào Yàwèidé .