Chuàngshìjì 38:28

28 Dào shēngchǎn de shíhou , yī gè háizi shēn chū yī zhī shǒu lái . shōushēngpó ná hóng xiàn shuān zaì tā shǒu shàng , shuō , zhè shì tóushēng de .