15 Tā jiù gĕi Yūesè zhùfú shuō , yuàn wǒ zǔ Yàbólāhǎn hé wǒ fù Yǐsā suǒ shìfèng de shén , jiù shì yìshēng mù yǎng wǒ zhídào jīnrì de shén ,