36 Nàshí , wǒde cōngming fù guīyú wǒ , wèi wǒ guó de róngyào , wēiyán , hé guāng yào yĕ dōu fù guīyú wǒ . bìngqiĕ wǒde móu shì hé dàchén yĕ lái chaójiàn wǒ . wǒ yòu dé jiān lì zaì guó wèi shang , zhì dà de quánbǐng jiā zēng yú wǒ .