37 Xiànzaì wǒ Níbùjiǎnísǎ zànmĕi , zūnchóng , gōng jìng tiān shang de wáng . yīnwei tā suǒ zuò de quándōu chéngshí , tā suǒ xíng de yĕ dōu gōngping . nà xíngdòng jiāoào de , tā néng jiàng wèi bēi .