8 Dìxiōng men , wǒmen búyào nǐmen bú xiǎodé , wǒmen cóng qián zaì yà xī yà zāoyù kǔnàn , beì yē taì zhòng , lì bùnéng shèng , shènzhì lián huó méng de zhǐwang dōu jué le .