21 Xiàng méiyǒu lǜfǎ de rén , wǒ jiù zuò méiyǒu lǜfǎ de rén , wéi yào dé méiyǒu lǜfǎ de rén . qíshí wǒ zaì shén miànqián , bú shì méiyǒu lǜfǎ , zaì Jīdū miànqián , zhèngzaì lǜfǎ zhī xià .