20 Xiàng Yóutaìrén , wǒ jiù zuò Yóutaìrén , wéi yào dé Yóutaìrén . xiàng lǜfǎ yǐxià de rén , wǒ suī bú zaì lǜfǎ yǐxià , háishì zuò lǜfǎ yǐxià de rén , wéi yào dé lǜfǎ yǐxià de rén .