24 Qǐbù zhī zaì chǎng shàng saì pǎo de dōu pǎo , dàn dé jiǎngshǎng de zhǐyǒu yī rén . nǐmen yĕ dàng zhèyàng pǎo , hǎo jiào nǐmen dé zhe jiǎngshǎng .