2 Nǐ yào xiǎoyù Yóudà shĕng zhǎng Sǎlātiĕ de érzi Suǒluóbābó , hé yuē sǎ dá de érzi Dàjìsī Yuēshūyà . bìng shèngxia de bǎixìng , shuō ,