4 Zì cóng nǐ chū Āijí dì yǐlái , wǒ jiù shì Yēhéhuá nǐde shén . zaì wǒ yǐwaì , nǐ bùkĕ rènshi bié shén , chú wǒ yǐwaì bìng méiyǒu jiù zhǔ .