6 Zhìyú nàxiē yǒumíng wàng de , bú lùn tā shì hédĕng rén , dōu yǔ wǒ wúgān . shén bù yǐwaì mào qǔ rén . nàxiē yǒumíng wàng de , bìng méiyǒu jiā zēng wǒ shénme .