1 Zhòngrén jiāng shén de yuē guì qǐng jìn qù , ānfàng zaì Dàwèi suǒ dā de zhàngmù lǐ , jiù zaì shén miànqián xiàn Fánjì hépíng ān zhaì .